תנאי שימוש

הגלישה באתר www.shop.htafc.co.il (להלן: "האתר") תעשה בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. האתר בבעלות חברת פועלי תל אביב אחזקות בע"מ, ח.פ: 515598449, כתובת: רחוב הלוחמים 2 תל אביב, ומופעל על ידה (להלן: "החברה").

השימוש באתר, מהווה הסכמה מלאה ומוחלטת מצד המשתמש, לכל תנאי השימוש המפורטים להלן, לרבות (אך לא רק) בנוגע לתנאי אספקת המוצרים, מדיניות ביטולים והחזרות ותנאי מדיניות הפרטיות.

1 כללי

1.1 האתר מהווה חנות מקוונת למכירת מוצרים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

1.2 החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. השינוי בתנאי השימוש יחול על כל משתמש אשר משתמש באתר או מבצע בו פעולה כלשהי, במועד ביצוע הפעולה או השימוש. על המשתמש לקרוא בעיון ולהתעדכן באתר בתנאי השימוש, בעת השימוש בפועל באתר.

1.3 הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש להחברה ו/או שקיים אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

1.4 השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתנאי שימוש אלה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

1.5 כל משתמש באתר מצהיר כי קרא והבין את תנאי השימוש באתר והוא מקבלם, והוא מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

1.6 תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר.

2 הרשמה וביצוע רכישה באמצעות האתר:

2.1 לצורך רכישת מוצר באתר, יידרש המשתמש להירשם כמשתמש באתר, באמצעות בחירת שם משתמש\כתובת דוא"ל וסיסמא, ובנוסף על המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. מובהר כי לא חלה על המשתמש החובה למסור את המידע האמור, ומסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש.

2.2 המשתמש מצהיר כי הפרטים אותם ימסור בהליך ההרשמה הינם נכונים, מלאים ומדויקים. במידה והפרטים שימסרו יהיו שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא נכונים, תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה שבוצעה.

2.3 לאחר ביצוע ההזמנה ובמידה וההזמנה אושרה, ניתן יהיה לראות את מצב הטיפול בהזמנה תחת "החשבון שלי" באתר. כמו כן ישלח אישור במייל על ביצוע ההזמנה עד 24 שעות מסיום ביצוע הליך ההזמנה.

2.4 המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדואר האלקטרוני שלו, הוא מאשר משלוח הודעות על ידי החברה בקשר לביצוע הזמנות ומצב ההזמנה. המשתמש מאשר כי ההודעות נשלחו אליו בהתאם לכל דין, לרבות חוקי התקשורת. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים למשלוח הודעות מצד החברה בקשר להזמנה שביצע באתר לרבות באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני ו/או הטלפון הסלולרי.

3 אבטחת מידע:

3.1 באתר מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע, אך בכל מקרה אין בהן כדי להוות בטחון מוחלט למניעת סיכונים של חדירה בלתי מורשית. לפיכך, החברה אינה ולא תהיה אחראית, בכל מקרה, לחסינות האתר, באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר, בכפוף לנקיטת אמצעים סבירים לכך ע"י החברה.

3.2 סליקת כרטיסי האשראי מבוצעת בהתאם לתקן הנהוג בחברות האשראי בישראל.

3.3 החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

3.3.1 על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.

3.3.2 בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים ו/או לכל גורם אחר שהוא.

3.3.3 בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.

3.3.4 בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק למשתמש ו/או למשתמש אחר ו/או לצדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

3.3.5 במקרה של העברת פעילות האתר לצד שלישי.

3.3.6 אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר לצדדים שלישיים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

4 שונות

4.1 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

4.2 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, החברה תהא רשאית להפסיק או לשנות את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

4.3 מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

4.4 ברירת דין ומקום שיפוט על תנאי שימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב – יפו.

מדיניות אספקה ומשלוחים

1 אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה תיעשה על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי המשתמש באתר לכתובת בישראל שהקליד בעת ביצוע ההזמנה. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים, אלא אם כן נכתב אחרת באתר וכמפורט להלן.

2 אספקת המוצרים, בתנאים ובפרק הזמן המפורטים בדף המכירה, תיעשה על ידי החברה או מי מטעמה. ימי העסקים יחושבו מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח ("ימי עסקים" – ימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג).

3 בנסיבות של איחור בביצוע המשלוח, בשל כוח עליון כדוגמת שביתות, השבתות, שריפה, שיטפון, מלחמה וכו', תודיע החברה למשתמש על העיכוב, מיד עם היוודע לה העניין, ותאפשר למשתמש להודיע לה (בתוך פרק הזמן שיהיה נקוב בהודעת החברה) האם הוא מסכים להמתין לקבלת המוצר, האם הוא מוכן לקבל מוצר חלופי או האם הוא מבקש לבטל את העסקה. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו\או לאי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו\או מאירועים שאינם בשליטתה.

4 במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין ובנסיבות הקבועות בדין. על אף האמור לעיל, בכל מקרה, החברה תהא אחראית בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר, רק ואך ורק לנזקים ישירים בלבד ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של החברה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר שנרכש על ידי המשתמש.

5 עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה, מסרבות לעיתים חברות הובלה להוביל מוצרים לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה החברה תהא רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים.

6 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו\או משלוח מחוץ לישראל.

7 הוראות חברת דואר ישראל בע"מ יחולו על כל אספקה\הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל. המשתמש יהיה אחראי בלעדי לאסוף את המוצר ממקום האספקה. סופק המוצר בתוך תקופת האספקה הרלוונטית למקום האספקה, והמשתמש לא אסף אותו כנדרש, לא תהיה למשתמש ו/או מי מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה לגבי עיכוב או איחור במשלוח המוצר.

8 זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה מצוינים במונחים של ימי עסקים.

9 במידה ויתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים למשתמש, ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר ללקוח. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה ללקוח את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

מדיניות פרטיות

1 התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

2 חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה ומסירת פרטים. במסגרת ההרשמה נדרש המשתמש למסור מידע אישי, באופן המפורט בתנאי השימוש. ישנם שדות חובה שעל המשתמש למלא כדי להירשם כמשתמש באתר. כחלק בלתי נפרד מתהליך ההרשמה באתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה רשאית החברה לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

3 מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן מובהר כי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. למרות האמור, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום כמשתמש באתר מהווה תנאי לסיום הליך ההרשמה.

4 המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון, אמין ומדויק וכן כי בצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן.

5 המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

6 החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר היה קיים אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר. למרות האמור, החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים.

7 בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות של המשתמש לחברה, והסכמתו של המשתמש לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, דיוור או מסרונים למשתמשים הכוללים מידע בדבר שירותיה, מבצעים שונים וכן מידע שיווקי ופרסומי.

8 המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע האמור.

9 האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ו/או לצרכי אבטחת מידע.